Azakhana-e-Kashahna- e- Rizvia , Raushan Bagh,Allahabad
DATE ZAKIR MATAM DESCRIPTION
       
26 Safar . 9th Jan'13 Maulana Sagheer Hasan Sb.    
       
27 Safar . 10th Jan'13 Maulana Jauhar Abbas Sb.    
       
28 Safar . 11th Jan'13 Maulana Syed Hasan Raza Sb. Ghuncha-e-Qasimya Shabeeh-e-Taboot Imam Hasan a.s.
       
29 Safar . 12th Jan'13 Maulana Jauhar Abbas Sb.    
       
30 Safar . 13th Jan'13 Jb. Sarfaraz Sb.    
       
1st Rabiulawwal .14th Jan'13 Jb. Syed Rizwan Haider Sb.    
       
2nd Rabiulawwal .15th Jan'13 Jb. Syed Rizwan Haider Sb.    
       
3rd Rabiulawwal .16th Jan'13 Jb. Syed Rizwan Haider Sb.    
       
4th Rabiulawwal .17th Jan'13 Jb. Syed Rizwan Haider Sb.    
       
5th Rabiulawwal .18th Jan'13 Jb. Syed Rizwan Haider Sb. Haidarya RaniMandi Shabih-e-Taboot,Alam and Jhoola.
Timing: 7.30 PM IST
Venue: Residence Jb. Syed Matloob Husain Rizvi Sb,(kashahna- e- Rizvia) Bakshi Bazar, Roshan Bagh , Allahabad