Azakhana-e-Kashahna- e- Rizvia , Raushan Bagh,Allahabad
DATE ZAKIR MATAM DESCRIPTION
       
26 Safar . 20th Dec'14 Maulana Sagheer Hasan Sb.    
       
27 Safar . 21st Dec'14 Maulana Jauhar Abbas Sb.    
       
28 Safar . 22nd Dec'14 Maulana Syed Hasan Raza Sb. Ghuncha-e-Qasimya Shabeeh-e-Taboot Imam Hasan a.s.
       
29 Safar . 23rd Dec'14 Maulana Jauhar Abbas Sb.    
       
30 Safar . 24th Dec'14 Jb. Sarfaraz Sb.    
       
1st Rabiulawwal .25th Dec'14 Jb. Syed Rizwan Haider Sb.    
       
2nd Rabiulawwal .26th Dec'14 Jb. Syed Rizwan Haider Sb.    
       
3rd Rabiulawwal .27th Dec'14 Jb. Syed Rizwan Haider Sb.    
       
4th Rabiulawwal .28th Dec'14 Jb. Syed Rizwan Haider Sb.    
       
5th Rabiulawwal .29th Dec'14 Jb. Syed Rizwan Haider Sb. Haidarya RaniMandi Shabih-e-Taboot,Alam and Jhoola.
Timing: 8.30 PM IST
Venue: Residence Jb. Syed Matloob Husain Rizvi Sb,(kashahna- e- Rizvia) Bakshi Bazar, Roshan Bagh , Allahabad